12.14

Insulin deles inn i fire hovedgrupper, avhengig av tiden før virkning inntrer og virketiden.
Hurtig- og korttidsvirkende insuliner
(Disse insulinnene har rask innsettende effekt og kort virketid. De foreligger både som humant insulin og som insulinanaloger der en av aminosyrene i humant insulin er byttet ut.)
Middels langtidsvirkende insuliner
(Rekombinant fremstilt insulin eller insulinanaloger som er bundet til protamin (NPH-insulin).
Langtidsvirkende insuliner
(Insulin som er tilsatt sink som gir langsom frigjøring av insulin og dermed lang virketid. Eller insulinanaloger som danner mikrokrystaller etter subcutan injeksjon eller oppnår en lignende depoteffekt ved at insulinet bindes til albumin og aggregerer ved injeksjonsstedet.)
Blandingsinsuliner
(Moderne blandingsinsuliner er kombinasjoner av korttidsvirkende og middels lagtidsvirkende insuliner, i ulike blandingsforhold.)