4.6

Morfin har vesentlig grad av første passasjemetabolisme (presystemisk metabolisme).
(Det innebærer at en stor del av dosen som tas peroralt, metaboliseres i leveren før legemidlet kommer til den systemiske sirkulasjonen og kan bringes til virkestedene.)