Translation

Legens ansvar


Ordinasjon av et legemiddel er et legeansvar. Med ordinasjon forstår en valg av legemiddel, legemiddelform, dose, tidspunkt for administrering og oppstart, og fortsettelse eller avslutning av behandlingen. Legen kan delegere oppgaver til medhjelpere som har den nødvendige kunnskap og forståelse for oppgaven. Retten til å delegere disse oppgavene er hjemlet i lov om helsepersonell (helsepersonelloven), §§ 4–5.

§ 4. Forsvarlighet
Ved samarbeid med annet helsepersonell skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.

§ 5. Bruk av medhjelpere
Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring.

Ordinering av et legemiddel skal skje skriftlig med legens signatur. Ordinasjonen skal være utformet på entydig og fullstendig måte, slik at den som effektuerer forordningen, kan gi legemidlet slik det er ment. Den skriftlige ordinasjonen er i de fleste tilfeller pasientens elektroniske journal eller kurveark.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern