Translation

Formål med prøven


Kravene til testingen er avhengig av formålet med prøven. Det skilles mellom analyser som kan gi opphav til alvorlige sanksjoner mot prøvegiveren, og analyser til medisinske formål. Kravene til utførelse av rusmiddeltesting omhandler hele prøvekjeden fra prøvetaking til ferdig tolket analysesvar.


Alvorlige sanksjoner


Hensikten med testingen er å avdekke og dokumentere om en person har ulovlig inntak av rusmidler, og å bruke dokumentasjonen for å vurdere om personen skal påføres sanksjoner. Med «alvorlige sanksjoner» menes tap av rettigheter, for eksempel arbeidsmulighet, skoletilbud, botilbud, behandlingstilbud, foreldre- eller samværsrett til barn.


Medisinsk behandling og diagnostikk


Hensikten med analyse i medisinsk sammenheng (behandling og diagnostikk) er å få opplysninger som danner grunnlag for å iverksette adekvate behandlingstiltak. Dette gjelder ved oppfølging av behandling hos kjente rusmiddelmisbrukere, kartlegging av rusmiddelmisbrukere, kontroll av diverse behandlingsopplegg og ved differensialdiagnostikk av akuttmedisinske tilstander. I prinsippet gjelder samme vilkår ved disse analysene som ved andre analyser til medisinske formål som utføres ved et medisinsk laboratorium. Det er imidlertid grunn til å skjerpe kravene til prøvetaking og analytikk siden resultatene kan brukes uheldig dersom en ikke er kjent med gjeldende regler og vilkår. Det er derfor utarbeidet rundskriv som klargjør kvalitetskrav for slik testing.


Kvalitetskravene fra Statens helsetilsyn:


 • vilkår for prøvetaking og formålet med prøven
 • prøvetaking og prøvetakingsprosedyre
 • transport
 • mottak i analyselaboratoriet
 • kontroll og prøvesikring i laboratoriet
 • analyse, screening
 • analyse, bekreftelse
 • kvalitetskontroll
 • krav til laboratoriet og analysemetoder
 • medisinsk bedømmelse av analyseresultatene
 • rapport
 • svarutsendelse
 • prøvegiverens rettigheter

Personell som deltar i arbeid med rusmiddelanalyser, og personell som bruker svarene prøvegiveren, skal kjenne innholdet i kvalitetskravene. Uten slikt kjennskap er det lett å begå urett mot prøvegiveren når svarene brukes.

Du finner rundskrivene her:

Kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner

Kvalitetsrutiner ved rusmiddeltesting av prøver i medisinsk sammenheng (behandling og diagnostikk)
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern